Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Nazaj
Zahteva za popravek informacij objavljenih v oddaji Odmevi
25. januar 2019
Ključne besede:

mediji

Dne 22. januarja je bil v dnevnoinformativni oddaji Odmevi objavljen prispevek novinarke Špele Kožar, ki se nanaša na delovanje Centra za kreativnost. V njem je novinarka objavila zneske javnih naročil, ki naj bi jih Center za kreativnost naročil pri podizvajalcih storitev. V prispevku novinarka ni predstavila konteksta delovanja projekta Centra za kreativnost ter ni preverila javno objavljenih dejstev, zato zahtevamo popravek objavljenih podatkov in infografike. Podane ocene nakazujejo na enostransko poročanje, odsotnost podatkov o trajanju, oblikah ter kompleksnosti posameznih javnih naročil. Kažejo na nepoznavanja zahtev, ciljev in načinov financiranja projekta, ki se izvaja v sklopu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  

Za doseganje najugodnejših cen na trgu mora Center za kreativnost skladno s pravili EU in slovensko zakonodajo za vsako istovrstno storitev ali izvajalca, ki bo v 5 letih predvidoma presegla znesek 20.000 EUR objaviti javno naročilo in izbirati najugodnejšega ponudnika na trgu. Zato je vsako javno naročilo javno objavljeno in se zanj zbirajo najugodnejše ponudbe. Izbrani ponudniki so ponudili najnižjo oziroma najugodnejšo ceno med konkurenco. Vsa javna naročila so objavljena na portalu javnih naročil, spletni strani MAO ter spletnih straneh CzK.

Novinarka ni objavila dejstva, da mora izvajalec javnega naročila ob vsakem naročilu navesti ocenjeno vrednost javnega naročila za celotno obdobje trajanja projekta oz. izvedbe javnega naročila tj. do leta 2022, ki se postavi vnaprej, na podlagi primerljivih cen tovrstnih storitev. Ti zneski so zato lahko višji kot dejanske ponudne ali realizacije pogodb. Pogodbe, ki so bile sklenjene s podizvajalci predstavljajo ocenjeni znesek, ki je lahko dosežen v obdobju petih let, torej do konca trajanja projekta l. 2022. Novinarka ni jasno navedla, da ne gre za porabljena sredstva, niti ni navedla, da ni nujno, da bo realizirana celotna ocenjena vrednost pogodbe.

Nekatere pogodbe, ki jih novinarka navaja so bile prekinjene, zneski pa so bili napačno navedeni. Druge pogodbe se izvajajo skozi okvirne sporazume in sukcesivno, z vsakokratnim odpiranjem konkurence in zbiranjem ponudb za posamezno storitev ali glede na mesečne zneske.

Kontekst delovanja in nalog projekta Center za kreativnost 

Center za kreativnost je nacionalni in sistemski projekt, s katerim želi država zagotoviti sistemsko podporo ustvarjalnim dejavnostim in jih tesneje vpeti v gospodarski razvoj. V preteklosti je bilo v stroki veliko kritik na račun tega, da država sistemsko ne podpira in razvija kreativnega in kulturnega sektorja (KKS). S Centrom za kreativnost, katerega vzpostavitev je opredeljena že v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in Slovenski strategiji pametne specializacije, pa je država ob financiranju Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije zagnala kohezijski projekt, ki je v prvi vrsti namenjen vzpostavitvi celovite in ciljano usmerjene podpore temu pomembnemu sektorju skozi 2 dela projekta, do leta 2022:

  1. Prvi del projekta - nacionalne podporne aktivnosti za razvoj in promocijo kreativnega sektorja Platformo CzK, vredno 5.628.094 EUR - izvaja državni javni zavod Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Te nacionalne podporne aktivnosti obsegajo 6 sklopov – razvoj novih izdelkov in storitev, izobraževanja in mentorstva, mreženja in razstavne dogodke doma in v tujini, raziskave in analize KKS, spletno platformo KKS ter promocijo CzK ter KKS doma in v tujini. Skozi ta del MAO soorganizira in koproducira projekte tudi z različnimi organizacijami in izvajalci iz področja KKS (Poligon, Zavod Big, SIGIC, Društvo Hiša, Motovila idr.), ki že delujejo v kreativnem sektorju v Sloveniji.  V letu 2018 smo izvedli več partnerskih dogodkov v sodelovanju z njimi (vse je vidno na naši spletni strani).
  1. Cilje Platforme pa bodo - v obliki javnih razpisov oz. subvencij za podporo kreativnim projektom, ustvarjalcem in podjetjem ter vzpostavljanje močnejšega sodelovanja z gospodarstvom - nadgrajevale finančne podpore CzK v višini 5.290.000 EUR. Ta del projekta vodi Ministrstvo za kulturo RS. In ravno ta del projekta je namenjen posameznim projektom, podjetjem in ustvarjalcem. Gre za prve tovrstne subvencije, ki jih kreativni sektor do sedaj še ni prejemal. Višine le teh pa so usklajene na nacionalni ravni in morajo biti primerljive z drugimi finančnimi vzpodbudami RS na področju razvoja novih projektov, izdelkov in storitev ter podjetij.

Tej razdelitvi ustrezna je tudi programska in finančna struktura obeh delov projekta, ki mora izpolnjevati cilje zastavljene v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike. Specifično Spodbujati podjetništvo, spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij in specifičnega cilja Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij. In cilje ESRR.        

 

Opisi spodnjih javnih naročil do leta 2020 z vključenim 22% DDV so zgolj okvirni.  Podrobnejše informacije o vsebini naročil so dostopne na portalu JN in pri naročniku MAO

Raziskave in analize - Inštitut za ekonomska raziskovanja

Inštitut za ekonomska raziskovanja je bil ponovno izbran na podlagi referenc in najugodnejše cene o opravljenih raziskavah, ki jih imajo predvsem na področju KKS. Gre za eno ključnih aktivnosti, ki je opredeljena že v izhodiščih za pripravo projekta in v vlogi za izvedbo. Storitve izvajalca so kompleksne in predstavljajo prvo tovrstno večletno celovito raziskavo in analize sektorja KKS ter dela CzK, uspešnosti razpisov, idr.. Če res na kratko povzamemo vsebino storitev, ki jih bodo opravljali v okviru sklenjene pogodbe, storitve obsegajo izvedbo analize statističnih podatkov sektorja, letno spremljanje sprememb teh podatkov do leta 2022. Pomen te ekonomske analize pa vidimo predvsem v tem, da ugotovimo pomen sektorja, kakšen BDP predstavljajo kreativne industrije ter kakšen je odstotek vrednosti znotraj posameznega področja (arhitektura, oblikovanje, film, založništvo, vizualna umetnost itn.), koliko ljudi zaposluje in kakšna je njihova dodana vrednost, kje se kažejo potenciali; pomen tega sektorja za razvoj gospodarstva in družbe.

JHP projektne rešitve d.o.o.* - Vodenje projektne pisarne

Ponudnik je bil izbran na podlagi najugodnejše cene. 15. marca 2018 je bila pogodba z JHP prekinjena.  

Solvero d.o.o. - Vodenje projektne pisarne

Izbrani so bili po prekinitvi pogodbe z JHP na podlagi referenc in najugodnejše cene. Vodenje projektne pisarne CzK predstavlja pomembno vlogo pri poročanju za kohezijske projekte, računovodsko in pravno pomoč pri vlaganju zahtevkov za izplačila na EU projektu.

           
Pikto d.o.o. - Celostna grafična podoba zasnova in izvedba

Ponudnik je bil izbran na javnem razpisu med štirimi ponudniki. Med njimi je bil najugodnejši, pa tudi edini, ki je priložil vso potrebno dokumentacijo. Studio Botas je podal odstopno izjavo  od pogodbe, zaradi morebitnega konflikta interesov. Gre za okvirni sporazum kjer naročnik sproti odpira konkurenco in posamezna povpraševanja po najugodnejši ceni oz. storitvi. Pri tem naročilu ne gre zgolj za celostno grafično podobo temveč tudi za celotno začetno izvedbeno oblikovanje vseh grafik, spletne strani, tiskovin, knjig, vabil, plakatov, oglasov itn., ki jih Center za kreativnost potrebuje ob organizaciji dogodkov in drugih aktivnosti. Dela se naroča po stroškovniku ponudbe sproti, skladno s potrebami.

Kreativna baza – PR in odnosi z mediji

Ponudnik je bil izbran na ponovljenem javnem razpisu, saj je na prvi poziv prišla zgolj ena ponudba tega istega ponudnika, zato se je naročnik odločil za ponovitev razpisa. Izbran ponudnik je bil še vedno najugodnejši. Obseg dela izvajalca pa predstavlja pripravo letnih in mesečnih strategij dela, načrtovanje medijskih objav, odnosi z mediji, izjave za javnost za vsak dogodek Centra, medijska poročila (dejanske objave), pa tudi video snemanje izjav udeležencev na dogodkih in njihovo anketiranje in številne druge aktivnosti.

Ureditev prostorov in oprema

Predstavlja znesek, ki je bil namenjen za ureditev prostorov za namen izvajanja projekta. V okviru tega so bile urejene pisarne v Muzeju za arhitekturo in v Projektni pisarni Maribor ter zagotovljena računalniška strojne in programske opreme za namen izvajanja projekta, delovnih in projektnih skupin, zaposlenih idr.

Celotno besedilo Zahteva za objavo popravka >>