Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
P7 - Mikrokrediti 2019
7. januar 2019 - 19. december 2019

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD je objavil razpis P7 - Mikrokrediti 2019

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa

  • - ohranitev delovnih mest,
  • - spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • - spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Splošni pogoji kandidiranja

Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) .

Za opredelitev mikro in malih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014. Podjetje mora, v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh od zadnjih treh poslovnih let, imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Osnovni pogoji kandidiranja

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati vse naslednje pogoje;  imeti zagotovljen trg, ki je razviden: o iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali o s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v vlogi,

  • meti zaprto finančno konstrukcijo,
  • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti ,
  • imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 predvideno poslovanje z dobičkom,
  • imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 realno načrtovan pozitivni denarni tok.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Roki za prijavo
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 1. prvi rok je 17.1.2019, 2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, 3. 4.7. in 11. 7., 22.8. in 29.8. 2019, 4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

Spletna prijava